پرینت

مقاومت شهر کردنشین کوبانی و توجه مردم به آن

نوشته شده در تاریخ‫:‬ .

فشار زیادی  از سوی کردها به دولت اسلامگرای ترکیه وارد می شد که برای عقب راندن نیروهای داعش وارد عمل شوند. تظاهرات آنها چند بار به خشونت کشیده شد.

 پناهنده نیوز- از تابستان امسال شهر کردنشین کوبانی (عین العرب) در مرز سوریه با ترکیه آماج حملات گروه دولت اسلامی معروف به داعش قرار گرفت و تا آستانه سقوط کامل به دست آنها بود. مردم بسیاری در سراسر جهان نگاه خود را به این شهر دوختند تا ببینند آیا جنگجویان کرد کوبانی پیروز می شوند یا تروریستهای سلفی گروه دولت اسلامی.

 این حساسیت به خصوص در مناطق مرزی ترکیه با سوریه دیده می شد. مردم این منطقه ساعتهای زیادی را بر روی تپه های مشرف به شهر کوبانی می رفتند و از دور بر نبردها نظارت می کردند. آنها فشار زیادی به دولت اسلامگرای ترکیه می آوردند که برای عقب راندن نیروهای داعش وارد عمل شوند. اما ترکیه فقط پذیرش آوارگان کرد کوبانی را در داخل خاک خود عملی نمود.

تانکهای ترکیه در مرز سوریه در مجاور شهر کوبانی

کودک پناهجوی کرد کوبانی و سرباز ترک به هم لبخند می زنند

فروشنده دوره گرد شیرینی محلی به تماشاچیان مستقر در تپه های مشرف به کوبانی می فروشد

زن کرد ناظر بر نبردهای کوبانی برای یک اتفاق نامعلوم دست سوی آسمان برداشته است

 

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets